Projekti

Darba meklētājiem jauna iespēja paplašināt savas iespējas darba tirgū

 

Jau decembrī visiem darba meklētājiem, kas vēlas pilnveidot vispārējās prasmes un padziļināt zināšanas jomās, kuras ir svarīgas darba tirgū, būs brīvi pieejama mājaslapa http://www.job-yes.eu/, kurā tiks publicēti digitalizēti mācību materiāli cilvēku konkurētspējas paaugstināšanai.

 

Erasmus+ projekta “Job-Yes! (Devīze: “Darbam – JĀ! Izvēlies darbu, nevis pabalstu!”) ietvaros tiek izstrādāta jauna pieeja pašizglītošanās procesam, kas balstās uz moderno tehnoloģiju izmantošanu un vērsta uz lietotāja interesēm. Viena no projekta sastāvdaļām ir mājaslapa, kura būs pieejama ikvienam interesentam. Tā vēl ir pilnveidošanas procesā, bet drīz tajā būs pieejami šādi interaktīvi rīki:

 

  • · Pamatprasmju novērtējums – lietotāji tiks iepazīstināti ar 48 pamatprasmēm, kas ir būtiskas mūsdienu darba tirgū. Tiks noteikts šo prasmju līmenis un veidots zināšanu portfelis;
  • · Brīvi pieejamie mācību resursi – 30 tiešsaistes, digitalizēti uzdevumi pašmācībai un konkurētspējas paaugstināšanai (iekļauti arī videomateriāli, labas prakses piemēri, pētījumi)

 

Ar projekta palīdzību jaunā izglītības pieeja tiks ieviesta pieaugušo izglītības organizācijās (mūžizglītības centros). Kā pilotprojektu Latvijā, to ieviesīs un šo pieredzi nodos tālāk citām organizācijām, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs (VPIC) Valmierā, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem. Šāds projekts tiks īstenots arī, Lietuvā, Lielbritānijā, Itālijā un Spānijā.

Dodas uz apmācībām Itālijā

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centra darbinieki Erasmus+ stratēģiskās partnerības projeta "Job-Yes! Choose a job not a dole!" ietvaros no 5.10.2015. - 9.10.2015. devās uz apmācībām Itālijā Palermo.

Apmācību laikā notika jaunu, inovatīvu mācību metožu apgūšana. Tā ir jauna izglītības pieeja, kas ar šī projekta palīdzību tiks ieviesta pieaugušo izglītības organizācijās. Šajā mācību metodē tiek izmantoti tiešsaistes rīki kā būtiska sastāvdaļa no pašizglītošanās procesa.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas bezdarbnieku apmācībai Valmierā un vēlāk tiks ieviestas arī visā Latvijā.

Erasmus+ "Job-Yes! Choose a job, not a dole"

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības centrs šogad uzsācis sadarbību ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Job-Yes! Choose a job not a dole!  Projekts, ““Jā!” darbam!” piedāvā inovatīvus risinājumus, lai sekmētu integrāciju cilvēkiem no nelabvēlīgas vides un ierobežotām iespējām darba tirgū

 

Projekta ietvaros dodas uz sanāksmi Spānijā

  Aprīļa beigās Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centra pārstāvji Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Darbam JĀ!” ietvaros devās uz Spāniju. Spānijas dienvidu pilsētā Malagā divu dienu garumā norisinājās projekta partneru sapulce, kuras laikā tika risināti projekta menedžmenta un finansu jautājumi, pilnveidotas projekta aktivitātes, saņemti jauni darba uzdevumi turpmākai projekta vadībai.

Projekts "Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide" (Trīspusējā līguma Nr.LV0043)

2009.gadu Eiropas Savienība izvēlējusies par radošuma un inovāciju gadu, uzsvaru liekot uz dalībvalstu centieniem mūžizglītības ceļā veicināt radošumu, kas ir inovāciju virzītājs un galvenais elements personisko, darba, uzņēmējdarbības un sociālo prasmju attīstīšanai un katra cilvēka labsajūtai sabiedrībai. Ar projektu "Vidzemes tālākizglītības un tehnoloģiju centra izveide" Vidzemes Augstskola ir trāpījusi desmitniekā - jo šī projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti saskan gan ar šīm Eiropas noteiktajām prioritātēm, gan Valmieras pilsētas un Vidzemes reģion vajadzībām.

Sadarbības projekts ar "Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu - attīstības centru"

Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstībs kompetences centrs sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības  Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu - attīstības centru realizē profesionālās izglītības programmu "Apdares darbu strādnieks".

Izglītības centrs nodrošina apdares darbu tehnoloģijas, kompozīcijas un krāsu mācības, elektrotehnikas un apdares darbu praktisko macību apguvi.

Tiks ieviestas inovatīvas mācīšanās, mācīšanas metodes

 

Kā jau minēts, Erasmus+ projekts “Darbam JĀ!” veidots, lai palīdzētu darba meklētājiem uzlabot viņu konkurētspēju darba tirgū, izmantojot alternatīvu pieeju mācībām, kas ir balstīta uz IKT izmantošanu, vērsta uz lietotāju, viņa interesēm un vajadzībām.

Projektā prasmju pilnveidošana tiek balstīts uz mūsdienīgu mācību procesu (reversed training) un apgriezto mācīšanās (flipped learning) metodi. Tas nozīme- pieaugušo izglītības skolotāji darbojas kā organizatori/ atbalstītāji un kā mācību procesa veicinātāji, kuri palīdz mācību procesa dalībniekiem panākt individuālu tiešsaistes rīku satura izpratni.

 Projektā tiek piedāvāti 2 veidu tiešsaistes mācību materiāli:

1)      Savu prasmju novērtējums – dalībnieki tiek iepazīstināti ar 48 pamatprasmju, kas tieši saistītas ar nodarbinātību, definīcijām un tiek veikts tests, lai noteiktu pamatprasmju līmeni

2)      Brīvi pieejamie mācību resursi – 30 tiešsaistes uzdevumi, ar kuru palīdzību tiek uzlabotas nepieciešamās pamatprasmes un kompetences.