Dokumenti

Pašvērtējuma ziņojums

Profesionālās tālākizglītības programmas

„METĀLAPSTĀDE”, kods 20T 521 01,

Kvalifikācija „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), 480h

 AKREDITĀCIJAI