Apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējas ārpus formālās izglītības sistēmā

Ko nozīmē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana?

Ja Jūs strādājat profesijā, ko esat apguvis pašmācības ceļā, bet vajadzīgās kvalifikācijas un profesionālo iemaņu apliecinoša dokumenta Jums nav vai Jūs savas dzīves laikā esat apguvis jaunas profesionālās kompetences, šobrīd ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā. Profesionālo kompetenci novērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) ir deleģējis veikt šo uzdevumu. Ar dienesta deleģējumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru reģistru var iepazīties dienesta tīmekļa vietnē: www.ikvd.gov.lv. Arī Vidzemes reģiona profeionālās izglītības Attīstības kompetences centrs ir deliģēts veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu.

Kas jāņem vērā pretendentam?

 

Pretendentam jāapzinās, ka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana ir maksas pakalpojums, tāpēc ir jāizvērtē pašam savas prasmes, zināšanas un iemaņas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā.

 

Jāatceras, ka pirms dokumentu iesniegšanas pretendentam ir tiesības izglītības iestādē bez maksas saņemt konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.